Till innehåll på sidan

Elevhälsa

I elevhälsa ingår skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser.

Arbetet med elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det förebyggande arbetet betonas. Lokala mål och strategier finns för arbetet med elevhälsan. För elevhälsans verksamhet finns allsidig kompetens som svarar mot elevernas behov av stödinsatser.

Skolhälsovård

Skolhälsovård anordnas för elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Elevvård

Syftar på dels de insatser som lärare och andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels på de särskilda yrkeskategorierna skolkurator och skolpsykolog, samt skolhälsovården.

Specialpedagogiska insatser

Betoning läggs på att stödja eleverna inom den vanliga elevgruppen och på en individualisering och variation av arbetssätt inom den ordinarie undervisningsgruppen.

Söderholmsskolans elevhälsa

Alla som arbetar på Söderholmsskolan ansvarar i samarbete med vårdnadshavare för att skapa goda förutsättningar för elevernas välbefinnande och inlärning. I skolans organisation tydliggörs olika ansvarsområden för elevens trygghet, hälsa och lärande.

Läraren, eleven och vårdnadshavaren

Under utvecklingssamtalet upprättar läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavaren en individuell utvecklingsplan, IUP, som till sin utformning är framåtsyftande och beskriver elevens väg att uppnå uppsatta mål. Vid nästa utvecklingssamtal följs IUP upp och en ny upprättas.

Arbetslaget

Skolan är organiserad i olika arbetslag där flera vuxna, på olika sätt, samverkar i arbetet med eleverna. Arbetslaget är också ett forum för planering och uppföljning av elevernas lärande och sociala utveckling.

Dela: