Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Förskoleklasserna har ett tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt med fokus på språket och lekande lärande.

Bornholmsmodellen

Alla förskoleklasser på Söderholmsskolan arbetar 2-4 gånger varje vecka med Bornholmsmodellen - en väg till skriftsspråket. Vårt arbetssätt fokuserar på språkets roll i alla ämnen. Detta för att gynna alla elevers språkutveckling. Syftet är att alla elever ska få förståelse för och uppmärksamma språkljuden i det talade språket, utveckla fonologisk medvetenhet, urskilja språkets minsta byggstenar och att förstå sambanden mellan språkljud och bokstav.

Arbetsmetoden i Bornholmsmodellen är strukturerat i olika språklekar

  • lyssnandelekar
  • rim och ramsor
  • meningar och ord
  • stavelser
  • första ljudet i ordet
  • analys och syntes av fonem
  • betoningsövningar

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogiken är också ett återkommande inslag i förskoleklassens verksamhet. En effektiv och kompletterande arbetsmetod där skolgården och närmiljön utanför klassrummet utnyttjas. Syftet är att att på ett medvetet och lekfullt sätt konkretisera flera ämnen som matematik, natur- och samhällsorientering. Eleverna får på så sett möjlighet att använda alla sina sinnen i inlärningsprocessen och stärka sin egen motivation till kreativ inlärning och tilltro till sin egen förmåga.

Samverkan med övriga förskolor i närområdet sker i form av nätverksträffar, överlämningssamtal förskola-skola. Blivande förskoleklasselever besöker skolan 2 gånger under vårterminen.

Dela: