Förskoleklass

Förskoleklasserna har ett tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt med fokus på språket och lekande lärande.

Alla förskoleklasser på Söderholmsskolan arbetar 2-4 ggr/v med Bornholmsmodellen - en
väg till skriftsspråket
. Vårt arbetssätt genomsyras av en kommunikativ och flerstämmig
undervisning, där vi fokuserar på språkets roll i alla ämnen. Detta för att gynna alla elevers
språkutveckling.
Syftet är att alla elever ska få förståelse för och uppmärksamma språkljuden i det talade
språket, utveckla fonologisk medvetenhet, urskilja språkets minsta byggstenar och att
förstå sambanden mellan språkljud och bokstav.

Arbetsmetoden är strukturerat i olika språklekar:

- lyssnandelekar
- rim och ramsor
- meningar och ord
- stavelser
- första ljudet i ordet
- analys och syntes av fonem
- betoningsövningar

 

Utomhuspedagogiken är också ett återkommande inslag i förskoleklassens verksamhet.
Ett effektivt och kompletterande arbetsmetod där skolgården och närmiljön utanför
klassrummet utnyttjas. Syftet är att att på ett medvetet och lekfullt sätt konkretisera flera
ämnen som matematik, natur- och samhällsorientering så att eleverna får möjlighet att
använda alla sina sinnen i inlärningsprocessen och stärka sin egen motivation till kreativ
inlärning och tilltro till sin egen förmåga.

Förskoleklasserna har samverkar med övriga lärare med olika utbildningar, fritidspersonal
och pedagogerna i övriga förskoleklasser på skolan, för att skapa gynnsam förutsättning
till gemensam synsätt på utveckling, syn på lärande och att planera delta i gemensamma
aktiviteter och traditioner. Målet är att skapa en trygg lärandemiljö för eleverna och insikt i
lärandeprocesserna i skolan.

Samverkan med övriga förskolor i närområdet sker i form av nätverksträffar,
överlämningssamtal förskola-skola, blivande förskoleklasselever besöker skolan 2-3 ggr
under vårterminen.

Dela: