Till innehåll på sidan

Fritidshem

På vårt fritidshem strävar vi efter att alla elever är delaktiga och påverkar sin verksamhet. Vi har fyra avdelningar med ett gemensamt utgångsläge i vårt pedagogiska lärande. Ihop med Läroplanen (Lgr 11), Förmågetriangeln, Allmänna råd om Fritidshem och skolans mål för 100% rörelse skapar vi vår verksamhet och dess innehåll i våra aktiviteter.

Så här arbetar vi för att uppfylla vårt uppdrag

Utifrån Läroplanen (Lgr11) arbetar vi bland annat med att uppnå målen för elevernas jämlikhet, ansvarstagande, lek och kreativitet.
Våra pedagoger arbetar med att skapa och upprätthålla goda relationer genom att vara med eleverna, delta i aktiviteter och lyssna till elevernas behov och önskemål, genom bland annat regelbundna fritidsråd på varje avdelning.  

Utifrån Lgr 11 utgår vi från de förmågor våra elever behöver ges förutsättningar för att träna och därefter lägger vi våra aktiviteter.
Vi har en övergripande plan som är utarbetad på skolan, med utgångspunkt från Lgr 11 som heter Förmågetriangeln, där vi har en progression i hur och vad vi arbetar med i de olika årskurserna. I årshjulet utgår vi från Förmågetriangeln och arbetar med de olika områdena under olika perioder. 
För att säkerställa att vi arbetar med våra uppsatta mål genomförs en systematisk kvalitetssäkring. Det gör vi genom att skriva en pedagogisk planering för varje aktivitet där mål, syfte, metod och utvärdering är med och som har kontinuerliga uppföljningar enligt årshjulet. I samtal med eleverna för vi samtal om mål och syfte med aktiviteten för att tydliggöra dem för eleverna, likaså vad de tränar på och varför.

Våra prioriterade områden att arbeta inom är, lek, kreativitet, social- och umgängeskompetens, livsstil & hälsa, natur och värdegrund & demokrati. Vår verksamhet är aktivitet styrd och eleverna har 2-3 aktiviteter/eftermiddag att välja mellan. Aktiviteterna kring områdena kan vara varierande mellan avdelningarna.
Varje vecka har personalen från fritidshemmet gemensam utvecklingstid och ansvariga från varje avdelning ses varje vecka för att bibehålla samarbetet kring våra riktlinjer. Vi arbetar bland annat genom att ha lika uppgifter inom en del av vårt arbete kring social- och umgängeskompetens.

Fritidshemmets syfte enligt Lgr 11 kap 4:

 • ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen, utveckla tilltro till sig själva
 • erbjuda eleverna en meningsfull fritid, medutgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, samt utmanas till nya upptäckter
 • komplettera undervisningen från förskoleklass och skolan
 • ge eleverna, genom leken möjligheter att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt förmåga att samarbeta och kommunicera
 • ta tillvara på eleverna nyfikenhet
 • utveckla en allsidig rörelseförmåga, delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer
 • skapa möjligheter för elever med annat modersmål att använda både svenska och sitt modersmål

Bra att veta:

 • 2 dagar per läsår är fritidshemmen stängda för planering, de ligger vid terminsstart.
 • 1 gång i månaden stänger fritidshemmen kl:16:00, då har personalen APT.
 • Öppettider är 6:30-18, inkl. frukost kl. 7:30
 • Era behov av skolbarnomsorg styr vår planering av personalens arbetstider. Skulle behovet av skolbarnomsorg under skolåret ändras kan vi behöva upp till 20 dagar för att tillgodose dessa.
 • Vi ansvar inte för medhavda leksaker, pengar, värdesaker eller mobiltelefoner. Mobiltelefoner ska lämnas till läraren vid skolans start och återfås vid hemgång
 • Inför skollov lämnas särskilda anmälningsblanketter ut, tiderna är desamma som angetts i elevkorten vid läsårsstart. Lämnas inte lappen in om loven räknas eleven som ledig. 
 • Öppning och stängning sker alltid på en och samma avdelning.
Dela:
Kategorier: