Fritidshem

Söderholmsskolans fritidshem

Så här arbetar vi för att uppfylla vårt uppdrag:

På fritidshemmen så strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga. Vi försöker skapa en stressfri, varm och vänlig lärandemiljö där det finns rum för reflektion. Vår personal ska stimulera lek och kreativitet, lära respekt och ansvarstagande, främja jämställdhet och jämlikhet, samt motverka diskriminering och alla former av kränkande behandling.

Vi stimulerar elevernas utveckling och lärande främst genom lekbaserat informellt lärande som utgår ifrån elevernas behov och intressen. För oss så är leken ett verktyg för att göra världen begriplig. Pedagogernas arbete ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att själva skapa en hälsosam och meningsfull fritid där de tränas i att vara tillsammans med andra och kompromissa. Utöver den fria leken så ska eleverna få möjlighet att vidga sina vyer genom att pröva olika idrotter, göra utflykter, skapande verksamhet, sällskapsspel, uteaktiviteter och grupplekar. Genom ett grupporienterat arbetssätt lär sig eleverna samspel och ansvarstagande. Personalen agerar som positiva förebilder som bidrar till elevernas utveckling till ansvarstagande världsmedborgare.

Vi kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan på ett naturligt sätt genom att lärarna och fritidspersonalen på varje avdelning samverkar i arbetslag som har ett gemensamt ansvar för att eleverna ska uppnå målen i läroplanen. Fritidspersonalen deltar även som en extra resurs i klassrummet under vissa delar av skoldagen. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna hjälpa eleverna att knyta samman deras erfarenheter, upplevelser och lärande utanför skolan med lärandet i skolan.

Vårt uppdrag enligt skollagen och läroplanen (Lgr11) är att:
     • komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan
     • stimulera elevernas utveckling och lärande 
     • erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation
     • utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov när man planerar verksamheten
     • främja allsidiga kontakter och social gemenskap
     • fostra eleverna till demokratiska medborgare
     • motverka diskriminering och alla former av kränkande behandling
     • främja jämställdhet, jämlikhet och de mänskliga rättigheterna
     • stödja barns intellektuella, fysiska, emotionella och sociala utveckling

 

 Daglig rutin:

 • 6:30 öppnar vi Söderholmsskolans fritidshemsverksamhet på avdelning Ior.
 • 7:45 hämtas eleverna från morgonfritids på avdelning Ior av personal från respektive avdelning.
 • Ca 13:30 slutar skolan och fritids tar vid. För mer exakta sluttider så hänvisar vi till respektive klass veckoschema.
 • 16:40 Avdelning Tiger, Puh och Uggla stänger. De elever som är kvar samlas på avdelning Ior.
 • 18:00 stänger vi Söderholmsskolans fritidshemsverksamhet.

Bra att veta:

 • 2 dagar per läsår är fritidshemmen stängda för planering.
 • 1 gång i månaden stänger fritidshemmen kl:16:00, då personalen har APT.
 • För att delta i fritidshemmets heldagsaktiviteter under skollov så måste särskilda anmälningsblanketter, som skickas ut minst 4 veckor innan varje lov, lämnas in till skolexpeditionen: 
  Höstlov                   
  Juluppehåll             
  Sportlov          
  Påsklov        
  Lovdagar                    
  Sommarlov  
 • Era behov av skolbarnomsorg styr vår planering av personalens arbetstider samt hur vi fördelar våra begränsade ekonomiska resurser. Vi ber er att endast anmäla ert faktiska behov av skolbarnomsorg så att vi kan utnyttja våra resurser på bästa sätt. Skulle era behov av skolbarnomsorg under skolåret ändras så kan vi behöva upp till 30 dagar för att tillgodose dessa. Detta på grund av att vi kan behöva ändra arbetstiderna för vår personal.
 • Det är 30 dagars uppsägningstid för fritids. För att uppsägningen ska gälla så måste särskild uppsägningsblankett lämnas in till skolexpeditionen. Blankett finns på följande länk: http://www.stockholm.se/-/Blanketter/Blanketter-A-F/
 • Vi erbjuder frukost.
 • Vi tillåter inte att våra fritidselever går hem med andra personer än de som vårdnadshavarna har angett på särskilt elevkort. Ni måste ge skriftligt tillstånd, i god tid (senast samma morgon) om ert barn ska gå hem med någon annan än den/de som står angivna på elevkortet.
 • Våra fritidselever får inte gå hem själva utan att vårdnadshavarna har lämnat in särskild blankett till skolexpeditionen. Av säkerhetsskäl så kan vi inte tillåta eleverna att gå hem via telefonsamtal.
 • Vi ansvar inte för medhavda leksaker, pengar, värdesaker eller mobiltelefoner. Vi tillåter inte att våra elever leker med mobiltelefoner under fritistiden. Vi ser helst att mobiltelefoner lämnas in till personalen, men tillåter även att elever förvarar dem i fickan eller skolväskan. Observera att vi inte tar ansvar för medhavda mobiler, även om vi erbjuder eleverna att få låsa in dem.
 • Vi ber er att inte hämta era barn under mellis-tiden.

Så här kontaktar du våra fritidshemsavdelningar:
Våra fritidsavdelningar når du lättast efter skoltid. Vi prioriterar vårt arbete i barngrupperna och svarar när vi har möjlighet. Akuta ärenden hänvisas till skolexpeditionen 08-508 249 60 eller till rektor Cecilia Skoog 08-508 249 64.

Avdelning Ior (F-klasser):    08-508 249 76 eller 076-122 49 76
Avdelning Tiger (åk 1):        08-508 249 74 eller 076-122 49 74
Avdelning Uggla (åk 2):       08-508 249 71 eller 076-122 49 71
Avdelning Puh (åk 2):          08-508 249 78 eller 076-122 49 78
Klubben (åk 4-6):                 076-122 43 463

 

Cecilia Skoog, rektor: 08-508 249 64
Skolexpeditionen:08-508 249 60

Bra att ha på fritids:

• Extra kläder i namnmärkt påse
• Inneskor/tofflor
• Vattenflaska
• Regnkläder och gummistövlar
• Extra fingervantar
• Extra mössa

Vi ber er att märka alla era barns kläder med namn.

Dela:
Kategorier: