Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

Alla elever är unika och alla lär sig på olika sätt och i olika takt. Vår strävan är att alla elever ska ingå i lärsituationer som bidrar till att elevens lärande och utveckling gynnas och att eleven upplever delaktighet och engagemang.

Vi som arbetar som specialpedagoger på skolan samarbetar med klasslärare, ämneslärare mentorer och fritidspersonal för att utforma och utveckla lärmiljön för att den ska passa alla elever. 

 

Elevens behov som utgångspunkt

Stödet för eleven kan se väldigt olika ut. Vissa anpassningar kan göras inom ramen för den ordinarie undervisningen men eleven kan även vara i behov av en mer riktad specialundervisning under en period. Då kan eleven under vissa tillfällen arbeta enskilt med en speciallärare eller i en mindre grupp. 

 

Extra anpassningar av och i lärmiljön kan bland annat innebära: hjälp med att planera och strukturera skoldagen, särskilda läromedel, färdighetsträning inom vissa ämnesområden. I vissa fall kan särskild utrustning och tekniska hjälpmedel vara aktuellt. 

 

Vår utgångspunkt är ett inkluderande arbetssätt. Därför arbetar speciallärare tillsammans med ämneslärare i klassrummet inom vissa arbetsområden och tillfällen. Detta har visat sig vara ett bra sätt att möta och tillgodose elevernas olika behov av stöd och anpassningar av lärmiljö. 

 

Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram

En pedagogisk utredning eller kartläggning görs tillsammans med mentor eller andra berörda lärare och ligger till grund för de insatser som behövs. Med utredningen som underlags samarbetar klasslärare, mentorer, ämneslärare samt speciallärare/pedagog om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att elevens behov ska tillgodoses. 

 

Skolan tar även del av utredningar som görs av exempelvis logopeder, habilitering för att få så mycket kunskap som möjligt om elevens förutsättningar och behov. 

I vissa fall tar rektor beslut om att ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. I åtgärdsprogrammet beskrivs det särskilda stödet som eleven har behov av. Det som främst skiljer det från extra anpassningar är hur omfattande stödet är utformat. 

 

 

Dela: