Specialpedagogik på Söderholmsskolan

Alla elever är unika och alla lär sig på olika sätt och i olika takt. Vi som arbetar som specialpedagoger på skolan samarbetar med klasslärare, ämneslärare mentorer och fritidspersonal för att utforma och utveckla lärmiljön för att den ska passa alla elever. Vår strävan är att alla elever ska ingå i lärsituationer som bidrar till att elevens lärande och utveckling gynnas och att eleven upplever delaktighet och engagemang.
 
Prioriterade områden
Att analysera och utvärdera undervisningssammanhang är en viktig del av arbetet för att nå bättre måluppfyllelse för eleverna. En del av det arbetet sker genom de språk- och matematikutvecklare som arbetar för att kunskap inom just dessa ämnen sprids till lärare för att utveckla undervisning. Vi samarbetar exempelvis med språkutvecklaren för att planera för de läsintensiva perioder som genomförs. Vi utgår från LUSschema1 och ”Språket lyfter”2 samt lärarnas bedömning av elevens läsutveckling. Tillsammans med språkutvecklaren, specialpedagog/lärare och bibliotekarie ordnar vi grupper i varje klass som under en 3-4 veckors period arbetar med läsningen intensivt och på så sätt får en skjuts i sin läsutveckling.
 
Elevens behov som utgångspunkt
Stödet för eleven kan se väldigt olika ut. Vissa anpassningar kan göras inom ramen för den ordinatie undervisningen men eleven kan även vara i behov av en mer riktad specialundervisning under en period. Då kan eleven under vissa tillfällen arbeta enskilt med en speciallärare eller i en mindre grupp.
 
Extra anpassningar av och i lärmiljön kan bland annat innebära: hjälp med att planera och strukturera skoldagen, särskilda läromedel, färdighetsträning inom vissa ämnesområden. I vissa fall kan särskild utrustning och tekniska hjälpmedel vara aktuellt.
 
Vår utgångspunkt är ett inkluderande arbetssätt. Därför arbetar speciallärare tillsammans med ämneslärare i klassrummet inom vissa arbetsområden och tillfällen. Detta har visat sig vara ett bra sätt att möta och tillgodose elevernas olika behov av stöd och anpassningar av lärmiljö.
 
Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram
En pedagogisk utredning eller kartläggning görs tillsammans med mentor eller andra berörda lärare och ligger till grund för de insatser som behövs. Med utredningen som underlags samarbetar klasslärare, mentorer, ämneslärare samt speciallärare/pedagog om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att elevens behov ska tillgodoses.
 
Skolan tar även del av utredningar som görs av exempelvis logopeder, habilitering för att få så mycket kunskap som möjligt om elevens förutsättningar och behov.

I vissa fall tar rektor beslut om att ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. I åtgärdsprogrammet beskrivs det särskilda stödet som eleven har behov av. Det som främst skiljer det från extra anpassningar är hur omfattande stödet är utformat.
 
1 Läsutvecklingsschema, Sundblad mfl, 2001, Skolverket
2 Språket lyfter, kartläggningsverktyg läsutveckling, Skolverket
Dela: